Innhold Aktiviteter

I løpet av 2012 skal alle menighetene i Den norske kirke vedta en ny lokal grunnordning for gudstjenestelivet.

RØYKEN MENIGHET

I Røyken har menighetsrådet allerede vedtatt begynnelsen til en lokal grunnordning. Den har fortsatt noen justeringer, blant annet skal det vedtas ny musikk, og det skal lages varianter tilpasset familiemesser etc. Men nedenfor kan du få et inntrykk av hvordan det blir:

 

LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTEN I RØYKEN MENIGHET.  Menighetsrådets vedtak

 

I. SAMLING

Alle forberedelser til gudstjenesten må være ferdig senest ti minutter før start. Da tennes også alterlysene (og påskelyset).

 

1. Orientering om søndagens gudstjeneste

 

I orienteringen sies det noe kort om tema for dagen, og evt. spesielle ting med liturgien denne dagen. Det kan også sies noe kort om ulike liturgiske ledd. Orienteringen er vanligvis ved klokker eller en annen medliturg.

Orienteringen følges av en kort stillhet. Deretter slås tre bønneslag med kirkeklokken.

 

2. Inngangssalme

Synges stående. Det er vanligvis prosesjon, og den skjer under salmen.

 

3. Hilsen

 L: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn

 M: Amen

  Eller

 L: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

 M: Amen

  Eller

 L: Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle

M: Amen

 

4. Samlingsbønn med syndsbekjennelse

 Bes av klokkeren eller en annen medliturg:

 Hellige Gud, du har skapt oss i ditt bilde og kalt oss til å vandre oppreist på din jord.

 Det er i din kjærlighet vi lever og beveger oss og er til.

 Vi ber deg:

 Alle:        

Ta imot vår styrke og vår svakhet.

Vi kjenner lysten til det onde i våre hjerter.

Tilgi oss og hjelp oss å leve etter din gode vilje

Vi kjenner lysten til det gode i våre hjerter.

 Forny oss og gi oss mot til å elske

 Gud, vær oss nær!

  

6. Bønnerop (Kyrie)

Et kyrie eller et kyrielitani blir sunget

A: Kyrie eleison. Kriste eleison. Kyrie eleison.               

 eller

A:Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne deg (over oss).

Kriste eleison. Herre Krist, miskunne deg (over oss).

Kyrie eleison. Hellig Ånd, miskunne deg (over oss).

 

7. Lovsang (Gloria)

 En variant av Gloria blir sunget.

 Leddet faller bort i adventstiden og fastetiden.

 L / ML: Ære være Gud i det høyeste

 M: og fred på jorden blant mennesker (som) Gud har glede i. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.

 

Laudamus (fullstendig)

 Kor: Vi hyller deg for din store herlighet, Herre Gud, himmelske konge, allmektige Fader.

 M: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg.

 Kor: Herre, Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, Guds Lam som bærer verdens synder, miskunne deg over oss. Du som sitter ved Faderens høyre hånd, hør vår bønn.

 M: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Kor For du alene er hellig, du alene er Herren, du alene er Den høyeste, Jesus Kristus med Den Hellige Ånd i Faderens herlighet.

M: Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.

 

8. Dagens bønn

L: La oss alle be:

Kort stillhet, før liturgen ber dagens kollektbønn

M: Amen

(DÅP)

Se egen ordning

 I overgangen mellom dåp og tekstlesning synges en barnesang, som avsluttes med søndagskoleprosesjon

II. ORDET

9. Første tekstlesning

Før tekstlesningen begynner sier TL:

TL: La oss høre Herrens ord.

Det står skrevet i…

Etter tekstlesningen:

TL: Slik lyder Herrens ord

M.Gud være lovet

10. Bibelsk salme/salme

Denne salmen skal fortrinnsvis være en bibelsk salme, men kan også være en annen kort salme. Alternativt kan det være en kort stillhet mellom lesningene, eller det kan være et kort vokal- eller instrumentalstykke.

11. Andre tekstlesning

TL: Det står skrevet i…

Etter tekstlesningen:

TL: Slik lyder Herrens ord

M.Gud være lovet

12. Halleluja

Et passende hallelujaomkved synges av menigheten. Omkvedet gjentas etter lesningen.

I fastetiden synges ikke halleluja, men erstattes av et annet lovprisningsvers

13. Evangelielesningen

Lesningen foregår vanligvis fra lesepulten. Den kan rammes inn av en evangelieprosesjon med prosesjonslys.

Evangeliet leses vanligvis av liturg eller predikant, men kan også leses av andre.

TL: Det står skrevet i evangeliet etter…

Etter lesningen:

TL: Slik lyder det hellige evangelium

M: Lovet være du, Kristus

14. Preken

15. Trosbekjennelsen

Trosbekjennelsen faller bort her hvis det er dåp. På høytidsdagene brukes den nikenske trosbekjennelsen.

ML/L: La oss bekjenne vår hellige tro.

 

A: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.  Amen

16. Salme

III FORBØNN FOR KIRKEN OG VERDEN

17. Kunngjøringer

Kunngjøringer om arrangementer etc i menigheten legges her. Dessuten kunngjøres dagens takkoffer og andre ting som det skal bes for i forbønnen. Bønnekrukke og lignende kan tas frem her. Det kan også fremføres hilsener og evt. vitnesbyrd på dette stedet. Disse bør også være knyttet opp mot forbønnen.

 

 18. Forbønn

Forbønnen kan utformes spesielt til den enkelte gudstjeneste, eller en kan bruke ferdig formulerte bønner.

 Forbønnen ledes fortrinnsvis  av en medliturg. De enkelte bønneavsnitt kan leses av flere. Hvert bønneavsnitt kan vanligvis avsluttes med ”Gud, vi ber” eller ”Det ber vi deg om, Gud”, lest eller sunget av den som ber bønneavsnittet, eller forbønnslederen, liturgen eller kantor/forsanger.

 En lokalt utarbeidet forbønn kan disponeres etter følgende temaområder:

 1. Vår egen menighet, våre familier og stedet hvor vi bor.

 2. Den verdensvide kirke og kirken i vårt eget land.

 3. Vårt eget land og folk.

 4. Jordens folk og nasjoner.

 Det bes for aktuelle hendelser i de temaområder hvor de naturlig hører hjemme.   

 Temaområdenes rekkefølge kan komme slik det passer i hver enkelt gudstjeneste.

 Forbønnen innledes med:

 L: La oss be for kirken og verden.

 Menighetssvar: Etter hvert bønneavsnitt følger et menighetssvar, sunget eller lest

 Dersom det har vært holdt gravferd siden forrige gudstjeneste, minnes de i følgende bønn:

 La oss minnes dem det er holdt gravferd for siden sist vi var samlet.

  Barmhjertige Gud vi minnes NN Gi ham/dem den evige hvile og la det evige lys skinne for ham/dem. Se til de etterlatte i deres sorg, og la dem finne trøst og håp i din kjærlighet.

 Miskunn deg Gud over alle mennesker, og la oss når vår time kommer å dø salige bort fra denne verden, og på den siste dag stå opp til din herlighet. Ved Jesus Kristus vår Herre,

 M: Amen

Dersom det ikke er noen som skal minnes kan man ta med bare siste avsnitt.

IV: NATTVERD 

19. Frembæring av gavene

Salme/korsang

Takkofferet samles inn i benkene og bæres frem til alteret sammen med brød og vin. Alternativt bæres brød og vin frem først og gjøres i stand mens takkofferet samles inn.

 

20. Forberedelse av måltidet

Liturgen og/eller medliturger setter kalk og disk på kalkkledet (korporalet), tar imot brødet og vinen som blir båret fram, og plasserer en passende mengde brød på disken og heller vin i kalken. En bør være nøye med ikke legge på/helle i for mye.

 Ved enklere gudstjenester kan brødeske og vinkanne også stå på alteret før nattverden forberedes.

 Når alt er ferdig bes følgende bønn:

 L: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Foren din kirke av alle folkeslag og tungemål. Likesom kornet er blitt ett i brødet og druene i vinen, så gjør oss til ett med hverandre og med Herren Jesus Kristus.Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn.

M:  Amen.

 

21. Takksigelse og bønn

Løft hjertene (Sursum corda) og prefasjon

L: Herren være med dere.

 M reiser seg og synger: Og med deg være Herren.

 L: Løft deres hjerter.

 M: Vi løfter våre hjerter til Herren.

 L: La oss takke Herren vår Gud.

 M: Det er verdig og rett.

 Deretter messer eller sier liturgen prefasjonen, som munner ut i:

  

 

Hellig (Sanctus)

A: Hellig, hellig, hellig, er Herren Sebaot. All jorden er full av din herlighet. Hosianna i det høyeste.

 Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.

  

Nattverdbønn, med innstiftelsesordene (Verba)

Liturgen ber en av de alternative nattverdbønnene. Etter innstiftelsesordene kommer følgende dialog:

 L: Stort er troens mysterium.

 A: Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen.

 Følgende setning kan tilføyes:

A/L: Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden.

 

22. Nattverdmåltidet

Fredshilsen (Pax)

 L: Herrens fred være med dere alltid

 M: Hans fred være med deg.

 Liturgen kan deretter fortsette:

 L: La oss hilse hverandre med et tegn på fred

Menigheten kan deretter hilse på dem nærmest rundt, med hilsenen Guds fred

 

Guds lam (Agnus Dei)

Liturgen kan knele. Under siste del av sangen går liturg og nattverdutdeler(e) fram til det stedet der utdelingen skal skje.

 A: Du Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.

 Du Guds Lam, som bærer verdens synder,  miskunne deg over oss.

 Du Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din fred.

 

Brødsbrytelse

L: Bryter brødet: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp.

 Vinen som vi drikker, gir oss del i Kristi blod.

Kom, for alt er ferdig!

Utdeling

 Utdelingen kan skje på følgende måter:

 1. Liturg og nattverdmedhjelper står i midtgangen, og menigheten står på rekke, mottar brødet og dypper det i vinen (intinksjon).

2.   Menigheten kneler på alterringen, og mottar brød og vin. Når man har mottatt begge, reiser man seg og gir plass til neste (kontinuerlig altergang).

 Under nattverdgangen kan det synges en salme, eller fremføres vokal- eller instrumentalmusikk.

Utdelingsord:

Kristi kropp gitt for deg, Kristi blod, utøst/gitt  for deg

Eller

Dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod

Den enkelte kan svare: Amen.

 

Barn og andre som kommer fram og som viser at de ikke skal motta nattverden, velsignes av den som bærer brødet, med håndspåleggelse eller korstegning. Som velsignelsesord anbefales et av følgende ord:

Gud velsigne deg og bevare deg.

eller

Herren velsigne deg og bevare deg og føre deg til det evige liv.

Etter utdelingen:

L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus

har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod

som han gav til soning for alle våre synder.

Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

L: Fred være med dere.

23. Måltidets avslutning

Evt. brød og vin som er blitt til overs, spises og drikkes opp her, under avsluttende salme eller etter gudstjenesten. Noe brød kan evt. oppbevares til bruk for syke og fraværende. Kalk og disk dekkes med kalkkledet. Vinkanne og brødeske settes tilbake på sidebordet av nattverdmedhjelper.

 

Takkebønn

L: Vi takker deg, nådige Gud, du som gjennom brødet og vinen har gitt oss del i Jesu Kristi seierrike død og oppstandelse.

Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.

eller

L: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver.

Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg,

forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv,

for Jesu Kristi skyld. 

eller

L:Trofaste Gud, du som i dåpen har gitt oss barnekår og gjort oss til arvinger i ditt rike. Vi takker deg for dette måltidet, hvor du har gitt oss syndenes forlatelse og fornyet i oss troen på dine løfter.

 Styrk oss ved din Ånd til vitnesbyrd og tjeneste i verden.

eller

L: Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet:

Brødet vi har brutt, er ett. Din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet.

 Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett og å elske vår neste som oss selv.

V. UTSENDELSE

24. Salme

Kan synges her eller som utgangssang

 

25. Velsignelsen

 

Velsignelsen innledes med:

Enten:

 Benedicamus

L: La oss prise Herren

 M: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja

 Eller (brukes alltid i fastetiden):

Salutatio

L: Herren være med dere

M: Og med deg være Herren 

 

L: Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.+

M: Amen, amen, amen 

26. Utsendelse

 Dersom menigheten blir sittende under det etterfølgende postludiet, kan utsendelsesordene sies etter postludiet.

 L/ML: Gå i fred. Tjen Herren med glede. 

eller

L/ML: Gå i fred.

eller

- L/ML: La oss gå i fred,

 A: i Jesu Kristi navn. eller A: og tjene Herren med glede.

eller et annet utsendelsesord som passer til dagens særpreg. Det kan eventuelt også formuleres egne utsendelsesord.

 

27. Postludium/utgang

 Ved et lengre postludium, kan dette leddet komme før ledd 26. Dersom det er utgangsprosesjon, kan menigheten følge etter prosesjonen. I stedet for postludium kan det synges en salme mens menigheten går ut.

 

 


.

Powered by: www.I-tools.no